John Wesley (1703-1791) om hva teologien bør baseres på

John Wesley (1703-1791) om

hva teologien bør baseres på


Dr. Ralph Henk Vaags skriver at den engelske filosofen og teologen
John Wesley (1703-1791) hevdet "at man bør basere teologien på fire pilarer: Åpenbaringen (Bibelen), fornuften, erfaringen og tradisjonen. Det innebærer at for Wesley vil fornuft og erfaring være viktige delkomponenter i arbeidet med å skape en teologisk etikk for samtiden (Vaags, 2000, s. 63).”


Kilde: Vaags, Ralph Henk. (2000). Holdepunkter til Ex.fac. Etikk,vitenskap og rasjonalitet.  Bergen: Fagbokforlaget.