6 av 10 drikker aldri alkohol

6 av 10 drikker aldri alkohol

 

Tall fra Verdens Helseorganisasjon (WHO) som ble lagt frem i Ge­ne­ve i mai 2014, viser at 61,7 pro­sent av ver­dens be­folk­ning aldri drik­ker al­ko­hol. Det vil si at det er omlag 4,52 mil­li­ar­der av­holds­folk på jorda av to­talt 7,35 mil­li­ar­der.

 

Samtidig er det sterke krefter som arbeider for at flere skal begynne å drikke.

– Al­ko­hol­in­du­stri­en job­ber stra­te­gisk for å rulle ut store mar­keds­fø­rings­kam­pan­jer og bru­ker mye res­sur­ser på lobby­virk­som­het med sikte på å få næ­rings­venn­lig al­ko­hol­lo­ver i ut­vik­lings­land. Det er sær­lig i det sør­li­ge Afri­ka in­du­stri­en sat­ser. Al­ko­hol­in­du­stri­en job­ber for å få flere til å be­gyn­ne å drik­ke. Re­klame­kam­pan­je­ne deres er full av bil­der av suk­sess­ful­le men­nes­ker som er vest­lig ori­en­tert og som bru­ker al­ko­hol. Bud­ska­pet er en­kelt: Mo­der­ne men­nes­ket drik­ker al­ko­hol. Med sånne re­klame­kam­pan­jer grei­er de å øke al­ko­hol­for­bru­ket i land som al­le­re­de har nok pro­ble­mer fra før, sier ge­ne­ral­sek­re­tær Jan El­ve­rum i Blå Kors.

El­ve­rum leg­ger til at Blå Kors de siste årene har bi­stått lo­ka­le myn­dig­he­ter og fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­sjo­ner med å etab­le­re en restriktiv rus­po­li­tikk (Dagen, 2014).

 

Kilde: Dagbladet Dagen. (2014, May 26). 6 av 10 drikker aldri alkohol. Retrieved May 26, 2014 from http://www.dagen.no/2014/05/26/samfunn/afrika/alkohol/statistikk/245888