Om å leve et godt liv uansett

 Om å leve et godt liv uansett

«Mennesket blir ikke forstyrret av hendelser, men av hvordan de oppfatter dem», sier den greske filosofen Epictetus (55-135 e.Kr.) som selv var både slave og krøpling. Til tross for sin vanskelige livssituasjon mente han at mennesket, ved å akseptere sin skjebne, likevel kan leve et rikt liv.

I forordet til boka «Kognitiv miljøterapi. Samarbeid og endring», tar forfatterne utgangspunkt i utsagnet av den vise grekeren for å sette ord på essensen i den kognitive modellen: «En situasjon kan oppfattes på mange måter, og den aktuelle fortolkningen bestemmer hvordan vi reagerer følelsesmessig, atferdsmessig og fysisk. Endring av fortolkningen får betydning for reaksjonene. Våre egne holdninger og antagelser om oss selv og omgivelsene farger fortolkningene våre. Uhensiktsmessige holdninger, antagelser og fortolkninger kan endres, og dette er sentralt i kognitiv atferdsterapi.»

Epiktet eller Epiktetos er andre navn som brukes om den greske stoiske filosofen EpictetusEpictetus var opptatt av etikk og livsførsel, og skrev en håndbok i moralfilosofi. Epictetus deler hendelser inn i de som man kan gjøre noe med og de man ikke kan gjøre noe med. Den førstnevnte gruppen inkluderer våre handlinger, utsagn, reaksjoner, tanker og følelser. Til den sistnevnte gruppen hører alt annet, inkludert vår kropp, vår skjebne (og dermed vår karriere), vår formue og mange andre ting. For Epictetus er det som man ikke kan gjøre noe med også irrelevant for det å være et godt menneske. Læreboken til Epictetus handler derfor i utgangspunktet om hvordan man reagerer på ytre stimuli som forandring i formue, karriere, familiemedlemmers død, egen død og så videre.

Epictetus regnes blant de store stoiske filosofene, og han skal blant annet ha hatt hadde stor innvirkning på filosofkeiseren Marcus Aurelius.

 

Kilder:

Dramsdahl, Margaretha og Jordahl, Helge. (2015). Kognitiv miljøterapi. Samarbeid og endring. Bergen: Fagbokforlaget.

https://no.wikipedia.org/wiki/Epiktet, lest 30.01.2016

https://en.wikipedia.org/wiki/Epictetus, lest 30.01.2016