Om kirkens oppgave og posisjon i samfunnet

...kirken har bare frihet til å gjøre hva Gud vil, og den vil aldri få frihet til å tilpasse seg sin tid. Den skal forkynne i sin tid og være et korrektiv til den...
Les mer...

Snåsamannen om statens og kirkens utvikling i vår tid

...å skape et samfunn med diktatoriske virkemidler, vil omsider føre til kaos...
...fra 1920-åra og fram til i dag, har kirken gjennomgått en betydelig forandring. De som nå forkynner kristendommen, synes å ha mistet evnen til å tolke de bibelske tekstene. Bibelens budskap synes å ha forandret seg i takt med forandringene i samfunnet. Presteskapet har liksom forlatt den opprinnelige teologiske lære og forsøker å tilpasse den til vår tid. Dette må ikke skje! Vi må ikke fravike det kristendommen står for, slik kirken har forkynt den i generasjon etter generasjon, på leting etter åndelig styrke, vilje og kraft i troen på at vi skal verne om Guds kjærlighet. Når jeg lar meg engasjere i kirkens utvikling, er det fordi jeg i tjue år var tjener i Snåsa menighet. Jeg var medhjelper for presten i 4 år og klokker i 16. I samme tidsrom var jeg med i redaksjonen for menighetsbladet Solsang...
Les mer...

Per Arne Dahl om kirken

...kirken skal være romslig nok for alle som trenger ly for livets uvær og vern mot fordømmelse, men ikke ha en betjening som kan mene hva som helst. Det går en lojalitets grense for alle foretak som har verdier og verdighet som program. Kirken skal være stedet der det er nåde nok i en nådeløs kultur. Kirken skal være stedet der sannheten overvinner løgnen. Kirken skal være stedet der kjærligheten seirer når den lider, der håpet aldri dør og der det er fellesskap for ensomme. Kirken skal være stedet der Guds bolig og folkets hus møtes til forpliktende samliv, Gud til ære og mennesker til gagn...
Les mer...

Per Kørner om hva kirkens oppgave er

...kirken skal formidle det bibelske budskapet og ikke spørre etter hva folk ønsker og mener...
Les mer...

Formell medvirkning ved et abortinngrep er en alvorlig forbrytelse

...den som foretar en abort...blir ekskommunisert...ved at selve forbrytelsen blir begått...

...Kirken har ikke på denne måten til hensikt å begrense barmhjertighetens virkefelt. Den tilkjennegir alvoret i den forbrytelse som er blitt begått, den uopprettelige skade som er påført den uskyldig drepte, foreldrene og hele samfunnet...

Les mer...

Fosterdrap og barnemord er himmelropende forbrytelser

...helt fra det 1. århundre av har Kirken hevdet at provosert abort er moralsk galt. Denne læren er uforandret, og forblir uforanderlig...
Les mer...

Ugudelighetens herskerstav

...ugudelighetens herskerstav skal ikke hvile over det land som er tilmålt de rettferdige, for at ikke de rettferdige skal rekke ut sine hender til urett...
Les mer...

Undertrykkelsens trone

...den norske stat har ikke rettmessig myndighet til å vedta lover som er i strid med Guds vilje slik den er uttrykt i Bibelen. Romerbrevet 13 brukes ofte som et Skriftbevis på denne sannheten...
...
problematikken kan ha begynt i perioden etter 1814 da politikerne for alvor begynte å vedta lover som overførte samfunnets maktsentrum fra Gud / kirken og til dem selv...
Les mer...

Dr. R. Albert Mohler om å fornekte Helvete

...Helvete kan fornektes, men det vil ikke forsvinne...
Les mer...

Kirken foreskrev bannlysing av personer som mente at demoner og ugudelige/vantro mennesker kun skulle lide straff i Helvete i en begrenset periode

...dersom noen sier eller mener at straffen til demoner og ugudelige/vantro mennesker bare er midlertidig, og at straffen en dag vil ta slutt, og at gjenopprettelse [apokatastasis] vil finne sted for demoner og ugudelige/vantro mennesker, la ham bli bannlyst...
Les mer...

George Johnsen om å ha Jesus som Konge

...hvis Han ikke er Herre over alt (i vårt liv), så er Han ikke Herre (i vårt liv) i det hele tatt...
Les mer...

Martin Luther i konfrontasjon med den korrupte stat og kirke i 1523

...på et bord lå noen bøker som han hadde skrevet. Fra kirke og stat lød befalingen, hatefull og alvorlig:

-Tilbakekall!

Stille, men sterkt svarte han, drevet til det av Den Hellige Ånd som bodde i ham:

-Dersom jeg ikke med tydelige og klare skriftord kan overbevises om at jeg har fart vill, kan jeg ikke tilbakekalle noe. For min samvittighet er fanget i Guds Ord, og det er ikke rett å gjøre noe mot samvittigheten. Her står jeg, jeg kan ikke annet. Gud hjelpe meg! Amen.
Les mer...

Forutsigelse om kirken i endetiden

... det vil fremstå en verdensomspennende enhet av kirker som svikter den sanne Kristus. Derfor vil de bli tålt, ja, understøttet og utnyttet av det antikristelige regime...
Les mer...

-Kirker setter seg selv utenfor kristenheten

...det spesielle rent kirkehistorisk er selve saken, at et kirkesamfunn bryter den bibelske tradisjonen på en slik måte som Svenska Kyrkan gjør. Da befinner man seg etterhvert utenfor kristenheten...
Les mer...

Kierkegaard om det å være en sann kristen

...det å være en sann kristen er noe man må strebe etter å bli...kanskje hele livet...
Les mer...

Over 90 prosent av Norges prester la ned sine embeter

I 1942 var kirken under press fra nasjonal sosialistene som kun ville tillate prester som var lojale mot regjeringens ideologi. Kirken fant det i den anledning nødvendig å bryte med de politiske myndigheter. Dette ble gjort 1. påskedag 1942 ved at erklæringen ”Kirkens grunn” ble lest høyt for menighetene i fullsatte kirker. Deretter la over 90 prosent av landets 860 prester ned sine embeter, men fortsatte å virke i menighetene som før. De mistet imidlertid sitt embete, sitt husvære og sin lønn...
Les mer...