Kapittel 29 i boka "Hvordan skal jeg bli bevart?" av Frank Mangs (siste kapittel)

...du velsignes for å bli til velsignelse...
Les mer...

Kapittel 28 i boka "Hvordan skal jeg bli bevart?" av Frank Mangs

...du er ufullkommen og mangelfull på mange måter. Derfor har du ikke våget å tro at Gud skulle kunne eller ville fylle ditt uverdige liv. Glem ikke at alt hva Gud gjør, det gjør han av nåde, og alt hva han gir, det gir han av bare nåde. Derfor kan du nettopp i denne stund bøyde deg innfor hans ansikt og be at han åpenbarer alt urent i ditt liv, at han renser deg fra alt som han ikke kan se med velbehag på, og at han for sin nådes skyld fyller deg med sin Ånd...
Les mer...

Kapittel 27 i boka "Hvordan skal jeg bli bevart?" av Frank Mangs

...når du har lært deg hemmeligheten å hvile i Gud, da er selve arbeidet en hvile for din ånd...
Les mer...

Kapittel 26 i boka "Hvordan skal jeg bli bevart?" av Frank Mangs

...du kan ikke hindre djevelen i å rase mot deg, men du kan i Åndens kraft vinne seier over hans angrep...
Les mer...

Kapittel 25 i boka "Hvordan skal jeg bli bevart?" av Frank Mangs

...du behøver ikke mer teologi. Du trenger mer kraft. Du trenger ikke større veltalenhet, ikke flere velklingende ord, men du trenger et hjerte som brenner av Åndens hellige ild...
Les mer...

Kapittel 24 i boka "Hvordan skal jeg bli bevart?" av Frank Mangs

...mange mennesker har fred med Gud, men likevel kan den minste prøvelse bringe dem ut av likevekten. En liten tilrettevisning setter det adamittiske blod i bevegelse. En skuffelse eller en motgang i arbeidet er årsak til en hel storm i den indre verden. Ofte kan det ta dager før alt blir stille igjen. Den bevarende freden mangler. Broder, søster, det behøver ikke å være slik med deg...
Les mer...

Kapittel 23 i boka "Hvordan skal jeg bli bevart?" av Frank Mangs

...når den guddommelige kjærligheten fyller ditt hjerte – da blir du også fylt av dyp ydmykhet, for sann kjærlighet og ydmykhet hører alltid sammen...
Les mer...

Kapittel 22 i boka "Hvordan skal jeg bli bevart?" av Frank Mangs

...vi trenger mer enn kunnskap, mer enn lærdom. Vi trenger liv og kraft...
Les mer...

Kapittel 21 i boka "Hvordan skal jeg bli bevart?" av Frank Mangs

...løftet om Ånden gjelder deg, og din himmelske far er villig til å gi deg gaven. Han vil fylle ditt beger så det flyter over...
Les mer...

Kapittel 20 i boka "Hvordan skal jeg bli bevart?" av Frank Mangs

...en del er ved Guds nåde blitt befridd fra syndens Egypt, men de har stanset ved det gamle landets grenser – for nær verden. Andre er kommet til Rødehavet, men stanser foran vanskene, tvilende på Guds løfter. Andre igjen er kommet til Sinais lovtrelldom. Hele livet er fylt av ”du skal”. De har ikke noen glede og frihet i Kristus. Atter andre er kommet så langt at løfteslandets rikdommer lokker dem, men de står bare ved grensen av landet. Det er stadig fattigdom, klage, trelldom og ørkenliv...
Les mer...

Kapittel 19 i boka "Hvordan skal jeg bli bevart?" av Frank Mangs

...Gud er ikke ferdig med deg ennå. Han har bare begynt sitt verk i hjertet ditt. Du er ikke fullkommen, selv om du er kommet i mesterhånden. Hele Guds frelse kan ikke oppleves på en dag. Du behøver hele livet og evigheten til det...
Les mer...

Kapittel 18 i boka "Hvordan skal jeg bli bevart?" av Frank Mangs

...da Fransson hadde sluttet, skulle kvinnen be, men det ble ikke til at hun tok farvel den gangen. Det ble et nytt oppgjør, og hun tok på nytt imot Guds frelse...
Les mer...

Kapittel 17 i boka "Hvordan skal jeg bli bevart?" av Frank Mangs

...den kristendom som ikke er fylt av lengsel etter sjelers frelse, er ikke virkelig kristendom, for når Kristus fyller hjertet, blir det alltid lengsel etter andres frelse...
Les mer...

Kapittel 16 i boka "Hvordan skal jeg bli bevart?" av Frank Mangs

...utallige mennesker er på grunn av hovmod blitt ubrukelige for Gud...

...hvis du ved Guds nåde får gjøre noe for din Frelser, så takk Gud for det, men tillat ikke noen sammenligning mellom deg og andre – mellom ditt verk og andres verk. Det er Guds verk å bedømme verdien av din livsgjerning. Gud ser ofte sakene fra et annet synspunkt enn vi mennesker...
...en gang var jeg på besøk hos en gammel kristen, hvis hele oppgave var forbønnens store embete. Straks jeg kom inn, sa hun: ”Jeg har bedt til Gud for deg.” ”Ja, tusen takk for det. Det var bra det!” ”Ja,” sa hun videre, ”jeg har bedt Gud om at du ikke bare må vite at du ikke er noe, men også at du må kjenne at du ikke er noe.” Den gang forsto jeg nok litt av den bønnen, men med tiden har betydningen av den blitt ennå klarere for meg...
Les mer...

Kapittel 15 i boka "Hvordan skal jeg bli bevart?" av Frank Mangs

...det er ikke lett, men det er nødvendig å gå denne veien. Så lenge det uoppgjorte ikke er ordnet, kommer det til å være som en mur mellom deg og Gud, selv om det ikke skulle være slike saker som koster deg den evige frelsen. Du vet selv hvem du bør gå til akkurat nå. Du vet hvilket brev du bør skrive eller hvilke ord du bør si. Forsøk ikke å glemme saken, for Gud husker den...
Les mer...

Kapittel 14 i boka "Hvordan skal jeg bli bevart?" av Frank Mangs

...det er så lett å føre mangler frem i lyset, men blir saken noe bedre med det? Blir Guds navn forherliget? Blir du selv større i Guds øyne ved dette? Nei!

Glem aldri at de steiner du kaster på andre, de faller med fordoblet styrke tilbake på deg, og da kan det lett hende at ditt fall blir stort...


...den dom du feller over andre, feller Gud over deg, for den samme dom vi dømmer med, med den skal vi selv bli dømt. Vær alltid på vakt på dette område. Tungen er et farlig lem. Du har ikke noe å rose deg av, og ikke noen rett til å se ned på andre. Du er selv bare et menneske hvis synder er så store, at bare den usigelige nåden er nok for din frelse...

Les mer...

Kapittel 13 i boka "Hvordan skal jeg bli bevart?" av Frank Mangs

...du behøver ikke å vite hvordan andre ville handle hvis de var i din stilling, men hva Jesus ville gjøre. La ham være idealet i alt. Ham kan vi alltid trygt se på. Ingen som følger ham, går vill...
Les mer...

Kapittel 12 i boka "Hvordan skal jeg bli bevart?" av Frank Mangs

...han har så rett den gamle gudsmannen Emil Gustafsson når han sier: ”De største prøvelser en kristen har, er dem han fryktet for, men som han aldri møter.” Det er slett ikke sikkert du møter den vansken du ser på avstand i dag. Gud har utveier der hvor vi ikke ser noen ting...
Les mer...

Kapittel 11 i boka "Hvordan skal jeg bli bevart?" av Frank Mangs

...mist ikke motet når det går galt for deg. Du er langt fra fullkommen ennå. Du vil leve helt for Gud, men i et ubevoktet øyeblikk tar den gamle naturen overhånd, og du faller...
Les mer...

Kapittel 10 i boka "Hvordan skal jeg bli bevart?" av Frank Mangs

...det er en stor fare for oss mennesker å flytte Gud til den andre siden av skyene. Vi glemmer så ofte at han er oss nærmere enn noe annet...
Les mer...

Kapittel 9 i boka "Hvordan skal jeg bli bevart?" av Frank Mangs

...lydighetens vei er ikke alltid lett å gå, men den fører alltid til et lykkelig mål...
Les mer...

Kapittel 8 i boka "Hvordan skal jeg bli bevart?" av Frank Mangs

...en ung kvinne bestemte seg for å bli en kristen, og alt så ut til å bli bra. En tid var hun jublende glad over Guds frelse og vitnet og sang for andre om det livet hun hadde vunnet. Men etter en tid ble både sangen og vitnesbyrdet borte, og det syntes som det stakkars menneske var fredløs i samvittigheten. Hva var årsaken?...
Les mer...

Kapittel 7 i boka "Hvordan skal jeg bli bevart?" av Frank Mangs

...det er ikke vi som skal bestemme over Gud, men han over oss. Kristendommen er ikke noen lek. Du behøver ikke gå inn i kloster eller bli eremitt eller helgen for å bli en kristen, men himmelen og jorden må se alvoret i kristendommen din...
Les mer...

Kapittel 6 i boka "Hvordan skal jeg bli bevart?" av Frank Mangs

...verdensånden er farlig for ditt åndelige liv. De fleste av dem som i dag er frafalne, er blitt det ved litt etter litt å gi etter for verden...
...en kristen bør ikke spørre hvor nær verden han kan gå, men hvor langt fra den han kan komme og enda fylle sin jordiske oppgave...
...bryt alle forbindelser som skader! Du har større plikter overfor Gud og deg selv enn overfor dine ugudelige venner. Det blir til skade både for deg selv og dem hvis du gir etter for deres krav. La dem se alvor i din gudsfrykt!...
Les mer...

Kapittel 5 i boka "Hvordan skal jeg bli bevart?" av Frank Mangs

...her har vi en nødvendig forutsetning for virkelig å bli bevart. Mange har villet gripe frelsen med den ene hånden, men holdt fast i verden med den andre, og grepet i frelsen er ganske snart blitt borte. En tid går det kanskje an å dele med verden, men det går ikke i lengden. Guds rike har ikke noen avdeling for de halvhjertede...
Les mer...

Kapittel 4 i boka "Hvordan skal jeg bli bevart?" av Frank Mangs

...det er sant at bare Gud kan bevare deg, men verken du eller jeg har rett til å gå forbi de midler han gir for at vi skal bli bevart. Menigheten er ikke noen menneskelig oppfinnelse, den er Guds egen tanke åpenbart i hans ord. Studer nøye Paulus’ brev og Åpenbaringen 1. og 2., så skal du møte Guds tanker når det gjelder denne saken.

Det er sant at Gud alene formår å bevare deg, men som menneske trenger du også dine medkristnes råd og hjelp og forbønn...

Les mer...

Kapittel 3 i boka "Hvordan skal jeg bli bevart?" av Frank Mangs

...vent aldri å bli en åndelig helt, hvis du forsømmer ”Åndens sverd”...
...
...i gamle dager ble Guds folk kalt ”lesere”, og det var et herlig navn. Gud gi at nåtidens kristne mer kunne ha grunn til å bære det navnet. Det er så moderne å forsøke og leve på vakre prekener og halvåndelige konserter, men det blir magert. Søte saker metter ikke i lengden. Din lengtende ånd behøver annen mat. Lev daglig av Guds ord! Den kilden tørker aldri ut!...
Les mer...

Kapittel 2 i boka "Hvordan skal jeg bli bevart?" av Frank Mangs

...å være bedende i Ånden alltid er å eie den rette hjerteinnstilling til Gud – en åpen, klar forbindelse med farshjertet. Det betyr at hjertet blir fylt med Guds Ånd – bønnens Ånd som ber i og gjennom deg...
Les mer...

Kapittel 1 i boka "Hvordan skal jeg bli bevart?" av Frank Mangs

...la verden forstå at du vil være en kristen. Da behøver du ikke å tenke så mye på å bryte med verden, for da bryter verden med deg. Det er ikke noe den frykter mer enn frimodige kristne...
Les mer...

Forord og innledning i boka "Hvordan skal jeg bli bevart?" av Frank Mangs

...det å bli bevart er det samme som dag for dag og stund for stund leve i og av Kristus – holdes oppe av hans kraft – fylles med hans liv, fred, glede og salighet, så himmelen begynner allerede her, selv om det iblant kan gå gjennom både mørke og storm. Å bli bevart vil si å gjenspeile noe av Kristi kjærlighet, mildhet og herlighet, så verden møter Jesu Ånd og natur i oss som tror...
Les mer...