Shimon Peres om demokratiet

– Moses slo fast at alle mennesker er skapt i Herrens bilde. Der har vi grunnlaget for demokratiet...
Les mer...

Peter Kreeft om abort

...dersom alle mennesker er skapt likeverdige, er slaveri og abort uakseptabelt...
Les mer...

Emanuel Swedenborg (1688-1772) om motiv for makt

...det er to måter å ha makt på. Én består av kjærlighet til vår neste, den andre av kjærlighet til seg selv. I sitt vesen er disse to former for kjærlighet rake motsetninger. Et menneske som styres av nestekjærlighet, vil alle vel og elsker ingenting mer enn å være til nytte, det vil si å tjene andre. Å tjene andre vil si å ville andre vel og være til nytte, om det er i kirken, fedrelandet, fellesskapet eller medmenneskene. Dette er deres kjærlighet og det som gleder dem i hjertet. Når slike mennesker får høye stillinger, fryder de seg over det, men gleden er ikke på grunn av verdigheten, men på grunn av at de nå kan gjøre mer nytte for seg og det på en mer omfattende måte...
...de som derimot lar egenkjærligheten lede dem til å få makt, ønsker ingen andre enn seg selv godt. All nytte de gjør, gjør de utelukkende for sin egen ære og berømmelse, for det er bare dette som betyr noe for dem. For dem er det å hjelpe andre bare et middel til at de selv skal tjenes, æres, og at de skal kunne herske. De streber ikke etter høye stillinger for det gode de da kan gjøre for fedrelandet og kirken, men for at de kan være høyt på strå, at de kan stråle, vinne ære og berømmelse, og på den måten glede seg over seg selv...
Les mer...

Litt fra Platons statslære

...hvem som skal bli de styrende filosofene avgjøres ved et pedagogisk utsilingssystem...
...for å utelukke inkompetanse må hver kandidat gjennomløpe bestemte utdanningstrinn, hvor de testes og evalueres...
...de som går videre skal fram til 40-årsalderen studere filosofi. Målet med filosofistudiet er innsikt i det gode og rettferdige. Etter filosofistudiet skal så filosofen ut i samfunnet og lære hvordan det er å leve som et vanlig samfunnsmedlem. Dette tar nye 10 år; deretter er filosofen moden til å styre samfunnet. Først da kan lederne styre samfunnet med visdom...
Les mer...

Om demokratiets ulykke

...demokratiets ulykke er at mennesker som mangler kompetanse settes til å styre...
Les mer...

Snåsamannen om statens og kirkens utvikling i vår tid

...å skape et samfunn med diktatoriske virkemidler, vil omsider føre til kaos...
...fra 1920-åra og fram til i dag, har kirken gjennomgått en betydelig forandring. De som nå forkynner kristendommen, synes å ha mistet evnen til å tolke de bibelske tekstene. Bibelens budskap synes å ha forandret seg i takt med forandringene i samfunnet. Presteskapet har liksom forlatt den opprinnelige teologiske lære og forsøker å tilpasse den til vår tid. Dette må ikke skje! Vi må ikke fravike det kristendommen står for, slik kirken har forkynt den i generasjon etter generasjon, på leting etter åndelig styrke, vilje og kraft i troen på at vi skal verne om Guds kjærlighet. Når jeg lar meg engasjere i kirkens utvikling, er det fordi jeg i tjue år var tjener i Snåsa menighet. Jeg var medhjelper for presten i 4 år og klokker i 16. I samme tidsrom var jeg med i redaksjonen for menighetsbladet Solsang...
Les mer...

Joralf Gjerstad (Snåsamannen) om staten

...jeg har lyst til å skrive litt om den forskjellsbehandling mange blir utsatt for – i et land med verdens beste og mest demokratiske styreform...
...jeg ønsker å legge vekt på hvor viktig det er at alle mennesker søker etter det gode og lever etter den rette livslov, slik at de kan skape og gi glede til alle mennesker. Vi må fjerne oss fra den egoisme og misunnelse som har fått mer og mer innpass i vårt liv og levnet...
...uverdige er de mennesker som mener de har stor forståelse for andre, men som likevel higer etter å oppnå mest for seg selv, gjerne på andres bekostning. Disse er tidens lederskikkelser med en merkelig evne til å vinne fram med alt som kommer dem selv til gode. Til slutt oppnår de også politisk makt på mange områder. De tror de er viktige tjenere for vårt demokrati, mens de egentlig higer etter diktatorisk makt...
Les mer...

Alfred Storaas om øvrighetens oppgave

...den verdslige øvrighets oppgave er å skape ro og orden og bane vei for vekst og framgang i samfunnet...

...enhver verdslig myndighet skal vite at den står under Guds dom. Og den vil før eller siden bli innhentet av Guds rettferdige dom dersom den misbruker sin makt...

Les mer...

 Litt fra innholdet i den ungarske grunnloven

...O Herre, må den ungarske nasjon være velsignet...

...Ungarn skal forsvare ekteskapets ordning som en enhet mellom en mann og en kvinne...

...Ungarn skal forsvare familien som anses som grunnlag for å overleve som nasjon...

...menneskelig verdighet skal være ukrenkelig. Enhver skal ha retten til liv og menneskelig verdighet. Livet til et foster skal være beskyttet fra unnfangelsesøyeblikket...

Les mer...

Grunnlaget for den norske rettsstaten er truet

...når staten ikke setter sin makt inn på å tjene alle borgeres rettigheter, og særlig de svakestes, er det selve grunnlaget for rettsstaten som blir truet...
Les mer...

Den norske stat benekter alles likhet for loven

...enkeltmenneskets umistelige rettigheter må anerkjennes og respekteres av det sivile samfunn og den politiske myndighet. Menneskerettighetene avhenger verken av enkeltmennesker eller foreldre, og utgjør ikke noen innrømmelse fra samfunnets eller statens side; de er del av menneskets natur og er nedlagt i mennesket på grunn av den skaperakt det springer ut av. Blant disse grunnleggende rettigheter skal nevnes retten til liv og ethvert menneskes fysiske integritet fra unnfangelse til død...

...i det øyeblikk en lov unndrar en kategori mennesker den beskyttelse den sivile lovgivning skal gi dem, skjer det at staten benekter alles likhet for loven...

Les mer...

Formell medvirkning ved et abortinngrep er en alvorlig forbrytelse

...den som foretar en abort...blir ekskommunisert...ved at selve forbrytelsen blir begått...

...Kirken har ikke på denne måten til hensikt å begrense barmhjertighetens virkefelt. Den tilkjennegir alvoret i den forbrytelse som er blitt begått, den uopprettelige skade som er påført den uskyldig drepte, foreldrene og hele samfunnet...

Les mer...

Pornografi er en alvorlig synd

...de offentlige myndigheter bør forhindre fremstilling og salg av pornografisk materiale...
...
er en alvorlig krenkelse av verdigheten til dem som hengir seg til slikt (opptredende, forretningsfolk, publikum), fordi hver enkelt for den andre blir en gjenstand til simpel forlystelse og urettmessig profitt. Den fører alle inn i en illusjonsverden...
Les mer...

Kong Haakon VII om kristendom som løsning på verdens problemer

-Det eneste som kan redde verden ut av vanskeligheter og alt det onde, er å vende tilbake til gammeldags kristendom med de gamle kristne verdier.

-Skal menneskerettene bestå i Europa må det en kristen gjenfødelse til.

...Kong Haakon etterlot seg et velbrukt nytestamente. Det var utslitt, men uerstattelig for ham. Han leste daglig i det...

Les mer...

Billy Grahams oppskrift på fred i verden

...jeg sier til statsledere over hele verden at det blir ikke fred før Kristus får bo og skape fred i hjertene...
Les mer...

Martin Luther om myndighetenes begrensninger

...derfor skal kristne adlyde myndighetene så lenge myndighetene ikke befaler dem å gjøre noe som strir mot samvittigheten deres...
...
Peter kaller det verdslige regimentet for en rent menneskelig institusjon. Den har ingen fullmakt til å blande seg inn i Guds verdensorden. Den har ingen rett til å bestemme hvordan vi skal tro...
Les mer...

Tiden er inne for Herren til å gripe inn

...tiden er inne for Herren til å gripe inn, for de har satt Din lov til side...
Les mer...

Ugudelighetens herskerstav

...ugudelighetens herskerstav skal ikke hvile over det land som er tilmålt de rettferdige, for at ikke de rettferdige skal rekke ut sine hender til urett...
Les mer...

Undertrykkelsens trone

...den norske stat har ikke rettmessig myndighet til å vedta lover som er i strid med Guds vilje slik den er uttrykt i Bibelen. Romerbrevet 13 brukes ofte som et Skriftbevis på denne sannheten...
...
problematikken kan ha begynt i perioden etter 1814 da politikerne for alvor begynte å vedta lover som overførte samfunnets maktsentrum fra Gud / kirken og til dem selv...
Les mer...

Morgenbønnen som ble fjernet fra amerikanske skoler i 1962

"Allmektige Gud, vi erkjenner vår avhengighet av Deg, og vi ber om Din velsignelse over oss, våre foreldre, våre lærere og vårt land."
Les mer...

George Johnsen om å ha Jesus som Konge

...hvis Han ikke er Herre over alt (i vårt liv), så er Han ikke Herre (i vårt liv) i det hele tatt...
Les mer...

Martin Luther i konfrontasjon med den korrupte stat og kirke i 1523

...på et bord lå noen bøker som han hadde skrevet. Fra kirke og stat lød befalingen, hatefull og alvorlig:

-Tilbakekall!

Stille, men sterkt svarte han, drevet til det av Den Hellige Ånd som bodde i ham:

-Dersom jeg ikke med tydelige og klare skriftord kan overbevises om at jeg har fart vill, kan jeg ikke tilbakekalle noe. For min samvittighet er fanget i Guds Ord, og det er ikke rett å gjøre noe mot samvittigheten. Her står jeg, jeg kan ikke annet. Gud hjelpe meg! Amen.
Les mer...

Pave Johannes Paul II om stater med abortlov

...paven skriver videre at man må stille spørsmål ved regjeringer og storting som vedtar slike lover og trekker frem abortloven som eksempel:

-De må være klar over at de går ut over sin makt og er i åpen konflikt med Guds lov.

 

Les mer...

Salme 47 om Gud som verdens regjeringssjef

...Gud er kongen over hele jorden...Gud hersker over folkeslagene...
Les mer...

Eivind Berggrav om det rette forhold til myndighetene

...et finnes bare én øvrighet - det er Gud. Der den verdslige øvrighet vil herske over samvittighetene, må den møte motstand. Uevangelisk lydighet mot øvrigheten er synd...
Les mer...

Eivind Berggrav om en velferdsstat som indirekte setter seg i Guds sted

...Berggrav advarte mot en velferdsstat som er tilbøyelig til indirekte å sette seg selv i Guds sted, og som vil kunne forby sykepleie, barnehager og skolevirksomhet på kristelig grunnlag. Han advarte mot en stat som forsøker å utnytte kirken til politisk-verdslige formål, og mot en stat som suverent vil avgjøre hva som er godt og ondt...
Les mer...

Martin Luther om den verdslige stats oppgave

...keiseren er den annen tavle underkastet, han er skyldig å holde hva Gud befaler der, og keiseren har ikke makt til å forandre et eneste bud...
Les mer...

Salme 107 om Guds plass i folkets forsamling

...om bare menneskene ville takke Herren for Hans miskunnhet og for Hans underfulle gjerninger mot menneskenes barn! De skal opphøye Ham i folkets forsamling og love Ham i de eldstes råd...
Les mer...

Rekrutterer ledere fra ørkenen

...i stedet for å rekruttere kirkeledere fra universitetene, rekrutterer den koptiske (egyptiske) kirken sine ledere fra ørkenen...mennesker som i lang tid har vært helt alene med Gud i bønn...
Les mer...

Fransk utdanningsminister stopper film om homofili

...filmprosjektet fikk konservative katolikker i Frankrike til å se rødt, og flere kampanjer ble satt i gang for å stanse den...
Les mer...

Leonid Kravtsjuk om egoistiske ledere i den verdslige stat

-Kjærligheten er dessverre fraværende mange ganger. For ofte har kjærlighetsløse mennesker som kun tenker på seg selv fått komme til makten, sier Kravtsjuk som gikk av som president i Ukraina i 1994.
-Å holde mennesker borte fra Gud, er å holde dem borte fra seg selv.
Les mer...

Ukrainske myndigheter ønsker å bygge nasjonen på Bibelen

-I dag har vi en finanskrise og miljøkrise i landet som bunner i enkelte menneskers ukontrollerte ønske om å gjøre seg rike. Vi må overvinne den moralske krisen, og ber om Bibelselskapets hjelp til å bygge nasjonen videre.
-Bibelselskapet forvalter vår viktigste kapital, Bibelen.
Les mer...

Gisle Johnson (1822-1894) om den rette oppbygging av den verdslige stat

...å følge folkeviljen vil føre til samfunnsoppløsning...
Les mer...

Platon om demokratiet

...hvordan kan folkestyre være et kompetent styre?...
Les mer...

Thomas More (1478-1535) om kvalifiserte ledere i den verdslige stat

...ingen er skikket til å ha lederstillinger i den verdslige stat dersom de ikke tror på sjelens udødelighet, guddommelig forsyn og fremtidig belønning og straff...
Les mer...

Den verdslige stats hensikt

...gjør alle folkeslag til Mine (Jesu) disipler i det dere døper dem til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det Jeg har befalt dere...
...mat til de sultne, drikke til de tørste, klær til de nakne, omsorg for syke, fremmede og de som er i fengsel...
...straffe onde gjerninger, belønne gode...
Les mer...

Alle skal med...til Himmelen

...Arbeiderpartiets slagord og livets viktigste spørsmål...
Les mer...

Martin Luther om viktigheten av gudfryktige ledere i den verdslige stat

-Skal man da tillate at det bare er bøller og slyngler som styrer, når man godt kan rette på dette?
Les mer...

Augustin om den verdslige stat

Dersom den verdslige stat ikke underordner seg de formål som Guds rike representerer, utvikler den seg lett til en røverbande.

Les mer...

Hemmeligheten til Englands storhet

For mange år siden var en afrikansk høvding på besøk hos dronning Victoria i England. Idet han skulle gå, stilte han henne et spørsmål:
-Deres Majestet, hva er hemmeligheten til Englands storhet?
-Bibelen, var dronningens svar.
Les mer...

Morgenbønn i departementene

Statsminister Lars Korvald og Jon Lilletun innførte fast morgenbønn i departementene de ledet.

Les mer...

Psykoterapeut mener at unges dårlige psykiske helse skyldes manglende kristendomsundervisning

I Sverige har en psykoterapeut ved navn Lennart Bergstrøm gått ut med en uvanlig påstand. Han sier at de unges dårlige psykiske helse er et resultat av manglende kristendomsundervisning.
Les mer...

Be for Regjeringen Stoltenberg II

Å, Gud, jeg ber om at Du må gi Regjeringen evnen til å skjelne mellom godt og ondt. Gi Regjeringen arbeidsro, visdom og styrke til å arbeide for at det blir utøvd barmhjertighet, rett og rettferdighet i Norge. Gjør Regjeringen til Din Regjering for Norge, Gud, og gjør den til et redskap for sannhet og til å spre ut de gode nyhetene om Himlenes Rike til alle mennesker i verden. Amen.”

Les mer...