Alle skal med...til Himmelen

...for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv...

Alle skal med...til Himmelen


Arbeiderpartiets slagord "alle skal med" kan tolkes som at Arbeiderpartiet ønsker det beste for alle mennesker i det norske samfunn, også at de skal komme til himmelen når livet på jorda er over...dersom det finnes en himmel.

NDE-forskning tyder på at det finnes en himmel og en fortapelse, og at valgene man foretar i livet har direkte sammenheng med hvor man havner. Dersom denne forskningen stemmer overens med virkeligheten, er det en viktig politisk sak å arbeide for at flest mulig mennesker skal nå frem til himmelen.

Kong Christian VI ser ut til å ha forstått at den jordiske tilværelsen er avgjørende for hvor man skal tilbringe evigheten. Derfor innførte han obligatorisk skolegang for alle gutter og jenter fra 1739 der målet var at hele det norske folk skulle komme til himmelen.

Den moderne politikken vokste for alvor frem på 1800-tallet, dvs. politikerne forsto at man ved politiske grep kunne styre samfunnet i ønsket retning. Denne forståelsen førte til økt fokus på skolens innhold. Politikerne overtok styringen av skolen og omformet skolen fra å være et instrument i kirkens trosopplæring til å bli et instrument også til å oppnå ulike politiske målsetninger som sosial likhet og økonomisk verdiskaping.

Flere folkevalgte i Arbeiderpartiet har arbeidet for at befolkningen skal få kunnskap om hvordan komme til himmelen. Sogneprest emeritus Yngvar Langås fra Arendal er et godt eksempel i denne sammenheng og har vært sentral i forhold til at bystyret i Arendal har vedtatt at alle skoler i Arendal skal synge bordvers, arrangere skolegudstjeneste og ta i mot religiøs litteratur.Kilder:

Rasmussen, Tarald. (2004). Erik Pontoppidan. Opplyst pietisme. I: Thuen, Harald & Vaage, Sveinung (red.). Pedagogiske profiler. Norsk utdanningstenkning fra Holberg til Hernes. Oslo: Abstrakt forlag.


www.arbeiderpartiet.no