Boka "Jesu oppstandelse og naturlovene" av Ralph Henk Vaags - del 3 (siste del)

...det ser derfor ut til at Humes argument mot troen på mirakler verken er avgjørende eller særlig godt. Videre ser det ut til at troen på Jesu oppstandelse ikke må innebære at naturlover er brutt, selv om troen på Guds eksistens og allmakt vil innebære en tro på at Gud kan sette naturlover til side eller oppheve dem. At Gud kan tenkes å handle innenfor rammen av naturlover, ser heller ikke ut til å gjøre oppstandelsen til et mindre mirakel enn om det skulle dreie seg om et brudd...
Les mer...

Boka "Jesu oppstandelse og naturlovene" av Ralph Henk Vaags - del 2

...om all forskning forutsetter metodologisk naturalisme, bør ingen bli overrasket over at det ikke finnes gode alternative hypoteser som bryter med naturalismen. Det bevilges i dag ingen penger til slik forskning, og om man skal godtas av dagens forskningsmiljø, må man la seg sosialisere inn i det selvbekreftende rammeverket som gjelder for naturvitenskapelig forskning...
...tanken om at mirakler innebærer et brudd med naturlover byr på unødvendige problemer. For å ivareta mirakelets teologiske poeng, trenger man ikke anta at det skjer et brudd på en eller flere naturlover – selv når vi står overfor Jesu oppstandelse fra de døde...
...dermed står man i samme stund i et spenningsforhold til den åpenheten som ifølge Popper og Hempel kjennetegner naturvitenskapelig forskning. Metodologisk naturalisme er en ideologisk motivert regel, som begrenser naturviterens frihet til å sette enhver hypotese på prøve...
Les mer...

Boka "Jesu oppstandelse og naturlovene" av Ralph Henk Vaags - del 1

...vår tids kritikk av troen på Jesu oppstandelse kommer fra mange hold, men den hardeste kritikken i våre dager synes å komme fra de med et naturalistisk perspektiv. Biologen Richard Dawkins (1941-) er kanskje den mest kjente kritikeren. Dawkins sier at ”dagens kristne er for lojale til å benekte jomfrufødselen og oppstandelsen, men at det er pinlig for dem å tro noe slikt, fordi deres fornuft forteller dem at dette er absurd” (Dawkins, R. 2006: 187)...

...naturvitenskapelig forskning utføres i henhold til en viss metode, hvor hypoteser settes opp og prøves mot observasjoner og veletablerte teorier. Vitenskapsfilosofene Karl Popper (1902-1994) og Carl Hempel (1905-1997) har hatt stor innflytelse på synet på naturvitenskapene, og beskriver metoden som benyttes i form av en trinnvis prosess:

Trinn 1: Forskeren står overfor et fenomen (problem), som forskeren finner det rimelig å kunne forklare (besvare).

Trinn 2: Forskeren fremsetter en eller flere hypoteser for å forklare eller beskrive fenomenet.

Trinn 3: Forskeren tester eller setter hypotesen(e) på prøve, ved å utlede observerbare konsekvenser fra hypotesen (samt hjelpehypoteser som antas i tillegg).

Trinn 4: Hvis hypotesen blir bekreftet gjennom disse observerbare konsekvensene, blir hypotesen godtatt (inntil videre); i motsatt fall blir hypotesen forkastet...

Les mer...