Flest dør av tobakk

...tobakk tar flest liv, mens alkohol er det rusmiddelet som gir størst sosiale problemer, ifølge en ny rapport. Samlet står tobakksbruk for rundt 18 prosent av alle dødsfall og omtrent 11 prosent av tapte friske leveår...
Les mer...

Rapport om psykisk helse, rusmiddelbruk og vold

...rusmiddelbruk, i første rekke av alkohol, er viktigste risikofaktor for at drap skjer i Norge...
Les mer...

Abort kan føre til rus og depresjon

...forskningen til sosiolog Willy Pedersen viste at abort er en risikofaktor for både rus og depresjon. Særlig gjelder det de kvinnene som er alene om beslutningen...
Les mer...

Ruspårørende og arbeid

...brosjyren ”Begynn å snakke om det..” handler om hvilke muligheter en arbeidsplass har til å støtte og hjelpe pårørende til rusmiddelavhengige. Brosjyren kan lastes ned fra akan.no.
Les mer...

Arrogante leger og arbeidsgivere forverrer situasjonen for pårørende til rusmisbrukere

...for den som ikke blir trodd blir den fysiske eller psykiske plagen verre fordi man da føler at eksperten man henvender seg til ikke tar det alvorlig. Da blir situasjonen enda mer fastlåst. Nordlie opplever at det heller ikke alltid er så sprekt med arbeidsgiveres forståelse for situasjonen...
Les mer...

Helseplager hos pårørende til rusmisbrukere

...Egil Nordlie er assisterende klinikksjef ved Borgestadklinikken og har forsket på hvilke konsekvenser rusmisbruk  har for familiemedlemmene...
Les mer...

Forskning om hvem som blir rusmisbrukere

...kun tre prosent av de som havner uti narkotikaproblemer gjør det på grunn av familien. Den største gruppen, på nesten 70 prosent, gjør det fordi de er uredde og nysgjerrige...
Les mer...

Vitenskapelig forskning om tro og det å komme ut av rusavhengighet

...en studie slår fast at rusavhengige som fulgte et religiøst program i behandlingen, kom ut med et nesten ti ganger bedre resultat enn de som fulgte et ikke-religiøst behandlingsopplegg – ett år etter behandlingen opphørte...
Les mer...

Vitenskapelig forskning om religionens virkning på bruk av tobakk, alkohol og narkotika

...en rekke vitenskapelige undersøkelser slår fast at religion kan virke preventivt på bruk av tobakk, alkohol og narkotika både for unge så vel som voksne mennesker...
Les mer...