Pontoppidans forklaring, spørsmålene 700-759

759.Kan vi være sikre på å dø salig når vi tror på Kristus og lever i samfunn med ham?
Ja, da er vi i sannhet Guds barn og arvinger til himmelen.
Les mer...

Pontoppidans forklaring, spørsmål 650-699

669.Hva godt lover mennesket Gud i dåpspakten?

Å forsake og stå imot djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen, som er trelldom under synden og verdens prakt – og å tro på Gud Fader, Sønn og hellig Ånd.

Les mer...

Pontoppidans forklaring, spørsmål 600-649

600.Hva lover vi Gud i denne bønn, når vi søker forlatelse hos ham?
At vi på vår side vil tilgi våre skyldnere og altså tilgi andre mennesker, som har syndet mot oss; men vi fortjener ikke å få syndsforlatelse hos Gud av den grunn.
Les mer...

Pontoppidans forklaring - spørsmål 550-599

599.Når en synder en gang er tatt til nåde av Gud, -- trenger han da å be daglig om syndenes forlatelse?

-Ja, på samme måte som vi trenger brød hver dag, trenger vi også daglig nåde og forlatelse; for vi synder dessverre daglig av skrøpelighet, selv om Guds barn ikke mer synder med forsett og av ondskap.
Les mer...

Pontoppidans forklaring, spørsmålene 500-549

511.Hvordan overbeviser og tukter Den Hellige Ånd de troende?
Han gjør samvittigheten øm og lar selv de aller minste synder føles med smerte og virke til ydmykelse.
Les mer...

Pontoppidans forklaring, spørsmålene 450-499

460.Hva er Kristi nedfart til dødsriket?
Kort før sin oppstandelse gikk han til de fordøm­tes oppholdssted, åpenbarte sin seier over Satans makt og prekte for åndene.
Les mer...

Pontoppidans forklaring, spørsmål 400-449

422.Er alle mennesker i de kristne land slike kristne?
De kalles vel ofte kristne, men de fleste mangler salvelsens ånd og nåde.
...
her tar ubotferdige feil. De misbruker evangeliet til en frihet for kjødet. De vil at Kristus skal frigjøre dem bare fra straffen for synden, men ikke fra selve synden. Den vil de tjene - i sin åndelige død...(439)
Les mer...

Pontoppidans forklaring, spørsmål 350-399

372.Hva er mest verdt, sjelen eller legemet?
Sjelen er mye edlere enn legemet, for den er en udødelig ånd, som kan ha samfunn med Gud og styre legemet. Og dit sjelen farer, følger til sist også legemet etter, enten til Himmelen eller til Helvete.  
Les mer...

Pontoppidans forklaring - spørsmål 350-400

399.Er det da så viktig å kjenne Kristus?
-Ja, for det er ikke frelse i noen annen.
Les mer...

Pontoppidans forklaring (301-349)

301.Hva er den høyeste grad av ondskap?
-Synd mot Den Hellige Ånd. De som gjør denne synd, har vært fullt overbevist om sannheten. Likevel fornekter, spotter og forfølger de den, uten at de er tvunget eller lokket til det. Dette gjør de av fri vilje, og de fortsetter i sin ubotferdighet. Denne synden blir ikke tilgitt.
Les mer...

Pontoppidans forklaring ( -300)

258.Men kan vi tenke godt om alle mennesker?
Vi skal i kjærlighet håpe det beste og ikke bære på mistanke eller dårlig tro om noen - så sant de ikke gjør åpenbare synder som røper ondskapen i hjertet.
Les mer...

Pontoppidans forklaring, spørsmål 200-250

239.Hvem kan og skal hjelpe nødlidende mennesker?
Særlig de rike, men ellers alle som har mer enn de trenger til daglig.
Les mer...

Pontoppidans forklaring, spørsmål 151-200

159.Hvilke plikter har foreldrene mot barna sine?
De skal be for dem og ha omsorg for at det kan gå dem godt både legemlig, åndelig og evig.
160.Hva skal foreldrene gjøre hvis barna er ulydige?
De skal staffe dem på en fornuftig og kjærlig måte, så de ikke blir bitre, men i stedet bedrer seg.
Les mer...

Pontoppidans forklaring, spørsmål 126-150

127.Hvordan fremmes helliggjørelsen?
Ved at vi ofte hører, leser og tenker over Guds ord, både i kirken og i vårt eget hjem.

150.Men kan vi ikke hate en som er ugudelig?
Nei, vi skal sørge for hans beste, like mye som for noen annens. Særlig skal vi vise omsorg for sjelen hans. Men vi må vokte oss så vi ikke samtykker i den synden han gjør.
Les mer...

Pontoppidans forklaring, spørsmål 101-125

103.Hva er det å fornekte seg selv?
At vi setter oss selv til side, sier nei til vår egen vilje og alt det som vi har kjært i verden, slik at bare Guds vilje kan ha framgang i oss.
Les mer...

Pontoppidans forklaring, spørsmål 76-100

79.Hva vil det si å frykte Gud?
Det er å føle dyp respekt for Guds hellige majestet,
så en er redd for å vekke hans rettferdige vrede ved å gjøre synd.
Les mer...

Pontoppidans forklaring, spørsmål 51-75

63.Hvordan gjør en seg selv til en avgud?
-Når en forelsker seg i seg selv, tenker bare på seg selv, og framfor alt søker å tilfredsstille sin egen ære, vilje, nytte og fornøyelse. Gud og nesten blir da skjøvet til side. Det skjer altså slik:
1) Når en tar æren selv.
2) Når en setter sin egen vilje og mening over Guds.
3) Når en følger sine egne lyster
Les mer...

Boka "Sannhet til gudfryktighet" av dr. Erik Pontoppidan

Spørsmål 26-50
Les mer...

Pontoppidans "Sannhet til gudfryktighet" - spørsmål 9-25

13.Men hva skal den gjøre som ikke tror at Bibelen er Guds Ord?
-Han skal forsøke å adlyde Ordet og la det få virke i hjertet. Da vil han snart merke at Ordet har en overnaturlig og guddommelig kraft, liv og ånd - til å opplyse, overbevise, oppmuntre, trøste og straffe samvittigheten.  

Les mer...

Erik Pontoppidans "Sannhet til gudfryktighet" - forord og spørsmål 1-8

Biskop Erik Pontoppidans lærebok fra 1737 er trolig den læreboka som har hatt størst innflytelse på kristenlivet i Norge. Slektsledd etter slektsledd fikk sin kristne tro og sitt syn på kristenlivet preget av Pontoppidans forklaring til Luthers lille katekisme. Boka ble sist trykket opp i 1996 og brukes fremdeles på skoler og i menigheter i Norge.

En ordentlig, grundig og tilstrekkelig innsikt i kristendommens sannheter burde jo være det høyeste mål å strebe mot for alle  som i tid og evighet ikke vil regnes blant dårene, som bekymrer seg for så mangt, men ikke for det ene nødvendige... (Fra forordet)
Les mer...