-Så møtes vi igjen, Marietta.

...i din besøkelsestid tok du ikke imot ordet til frelsen, hvordan kan du så finne noe håp i dette mørkets elendighet...

-Men nå ser du meg som en ånd uten legeme her i denne bolig, hvor alle de samles som innvendig har fornektet Frelseren, når deres jordeliv er til ende. Og du føler også frykten og forvirringen. Jeg også følte det slik da jeg til min forundring oppdaget at jeg var kommet hit i denne angstfylte usikkerhet. Men jeg har opplevd det som du ikke vil komme til å oppleve. Og det er noe merkelig som jeg ikke er herre over, men som tvinger meg til å fortelle deg om min indre sorg og som jeg helst ville dekke over med dette strålende ytre hvis det var mulig. Mitt liv på jorden endte plutselig – og da jeg forlot den ble jeg med en gang ført dit hen hvor mine heteste ønsker ledet meg. Jeg hadde alltid en trang til å være fetret, bli æret og beundret og motta hyllest fra alle. Og jeg ville være fri, så jeg uhindret kunne følge mitt stolte og opprørske og forlystelsessyke hjertes begjær. Jeg ønsket en tilværelse hvor alt skulle være fornøyelser uten noen hemninger, hvor alle hadde frihet til å gi etter for alle lidenskaper og hvor allting var tillatt. Men det skulle ikke være noen religion og heller ingen bønner, aldri noen søndag og aldri straffeprekener – hele tilværelsen skulle bare være en eneste fest som ingen kunne stoppe og ødelegge for meg. Med disse ønsker kom jeg inn i åndeverdenen og kom til et sted som var bestemt for slike som meg...

...her er de som undertrykket de fattige, som røvet lønnsslaven for hans lønn og trykket dem med tunge byrder, og her er de som var falske i sin religiøse tro, den skinnhellige, morderen og selvmorderen som unndro seg livets byrder. Hvis menneskene bare kjente den mørke og fryktelige natt de uvegerlig faller i når de dør uforberedt, ville de heller søke å forlenge sin besøkelsestid enn å skynde seg for å avslutte den – hvor mye sorg og lidelser de enn må bære...

Vi ble advart mot følgene av å gå vår egen vei mens vi ennå var på jorden, men vi fulgte heller våre egne veier enn de som ledet til sjelens frelse. Derfor er vi kommet til denne redselens bolig. Vi har selv forskyldt vår sorg og lidelse. Gud er rettferdig. Han er god. Vi vet at det ikke er på grunn av noen hevngjerrig lov fra vår Skaper at vi nå må lide. Det er fra vår egen natur at vi høster den elendighet som vi nå må gå igjennom. Det er fordi at vi brøt den moralske lov – den lov som skulle ha gjort oss sunne og harmoniske – det er først og fremst grunnen til den tilstand som vi nå er i. Synden – den er opphavet til disse utallige lidelser, den er den lumske fiende av freden og himmelen. Å, hvorfor vil menneskene elske denne fiende?

-Vi har talt dette til deg fordi vi vet at du skal vende tilbake til jordelivet. Og fortell dem der hva du har sett og advar dem mot den fare som venter dem som gir etter for sine onde lyster.

Les mer...

Pascals veddemål om gudstro, Himmel og Helvete

...etter en ulykke i 1640 gjennomgikk han en dyp religiøs omvendelse...
...
hvis du tror på Gud og har rett, vinner du alt og kommer til Himmelen. Hvis du tror på Gud og tar feil, taper du ingenting. Hvis du ikke tror på Gud og har rett, vinner du ingenting. Hvis du ikke tror på Gud og tar feil, taper du alt og kommer til Helvete...
Les mer...

Den katolske kirkes katekisme om helvetet

...å dø i dødssynd uten anger og uten å ta imot Guds miskunnsrike kjærlighet, betyr å bli skilt fra Ham for alltid etter eget frie valg. Det er denne tilstanden av selvvalgt adskillelse fra samfunnet med Gud og de salige vi betegner med uttrykket ”helvete”...
...Kirkens lære bekrefter at helvetet finnes, og at det er evigvarende. Sjelene til dem som dør i dødssynd, stiger umiddelbart etter døden ned i helvetet hvor de gjennomgår helvetets straff, ”den evige ild”...
...
Gud forutbestemmer ingen til å gå til helvetet; for at så skal skje, kreves det at man med vilje vender seg bort fra Gud (dødssynd) og forherder seg inntil enden...
Les mer...

Den katolske kirkes katekisme om syndens alvor

...dersom den ikke sones gjennom anger og Guds tilgivelse, fører den til utelukkelse fra Kristi rike og den evige død i helvetet...
Les mer...

Så seg selv forsøke å stanse mennesker fra å falle i en ildsjø

...i de to årene fra han som 16-åring fikk et syn av seg selv på kanten av et stup der han forsøkte å stanse mennesker fra å falle i en ildsjø, hadde Håkon Fagervik levd med vissheten om at Gud hadde kalt ham til evangelist...
Les mer...

Amma Teodora om hva som kreves for å gå inn gjennom den trange port

-La oss streve for å komme inn gjennom den trange port. Trær som ikke har mestret vinterens stormer kan ikke bære frukt. Slik er det også med oss. Vi lever i en stormfull tid, og det er bare ved å gjennomleve fristelser og prøvelser at vi kan skaffe oss en arv i det himmelske kongedømme.
Les mer...

Gregorios Palamas (1296-1359) om fariseismens sykdom

...de er uenige i fedrenes overleveringer, og vil heller sette seg selv i høysetet, som nye lærere for alle. De tillater ikke den ytre ydmyke holdning...
...
herved viser de andre seg klart som ondsinnede baktalere, som taler ille om rosverdige menn, og ikke som ivrige etter å vise de villfarne til rette, ikke er det for sannhetens skyld de skriver, men heller av fåfengt ærgjerrighet, ikke for å lære noen edruelighet, men heller for å lede bort fra denne. For selve saken og de som holder seg til den, streber disse andre etter å fornedre på alle vis ved å latterliggjøre den ytre holdning som de fremviser...
...
selv vil dog baktalerne bli stående igjen utenfor det hellige forheng, og vil ikke engang bli verdiget å skue skyggen av sannheten. Det er endog grunn til å frykte at de gjør seg skyldig i evig straff, fordi de ikke bare skilte seg fra de hellige, men også angrep disse med sin agitasjon...
Les mer...

FØRT I ÅNDEN TIL ILDSJØEN

...dette synet hadde jeg i 1979 da jeg jobbet som støvmokker for norsk Nefelin på Stjerneøya litt utfor Alta i Finnmark. Det var natt og jeg skulle legge meg ned for å sove. Med det samme hodet berørte hodeputa ble alt svart. Jeg falt nedover og nedover i full fart. Alt var mørkt rundt meg. Det var som om jeg raste gjennom en svart tunnel eller en mørk sjakt. Plutselig var jeg nede og sto ved en gresslette. Jeg gikk litt og kom til en innsjø...

...jeg hadde bare gått noen få meter da jeg kom til to veier. De to veiene gikk i hver sin retning. Den ene veien var smal, den andre veien var bred. På den smale veien var det nesten ingen som hadde gått. Men på den brede veien var det mange som var gått. Jeg så det på grunn av at det var fotavtrykk på veiene...

Les mer...

Men det Jesus har gjort for deg, det holder

...mannen fortalte at han hadde gjort mange gode gjerninger og gitt store pengebeløp til veldedig arbeid og lurte på om dette var tilstrekkelig til å komme til Himmelen...
Les mer...

Vissheten om Helvete var viktig for Svein-Magne Pedersens omvendelse

...da jeg i ungdomstiden falt bort fra Gud, var minnet om Bibelens ord om Helvete det som gjorde meg urolig og fikk meg til å snu. Jeg grudde meg ofte til å gå til sengs om kvelden, for kanskje jeg i løpet av natten våknet opp i Helvetes ild? Uten denne siden av Bibelens budskap ville jeg neppe ha vært frelst i dag...
Les mer...

Pave Benedict XVI om Helvete

...Helvete er en virkelighet og er evig – selv om ingen snakker om det lenger...
Les mer...

C. O. Rosenius om hvordan en kristen kan gå fortapt

...ingen kristen går fortapt så lenge han er redd for det, og derfor akter på, og hører, Guds ord og lar seg veilede av det. Det er hjelp for alt, så lenge en søker den hos Herren og på den måten som han har lovt å hjelpe...
...
for noensinne å kunne fortapes, må de da gå sin selvvalgte vei, bort fra Kristus, slik som Adam og Eva gjorde da de ble dåret av slangens røst og syndens bedrag...
Les mer...

Barnabas' brev om de to veier

...det er to veier som representerer hver sin lære og makt: Den ene er lysets vei, den andre mørkets. Det er stor forskjell mellom de to veiene. For over den ene veien har Guds lysbringende engler fått oppsyn, over den andre Satans...
Les mer...

-Fordi Helvete er et så forferdelig sted

Lederen for en av Norges misjonsorganisasjoner blir fra tid til annen spurt om hvorfor han gidder å drive misjon. Han svarer da ofte på denne måten:

-Fordi Helvete er et så forferdelig sted.


Les mer...

Dr. R. Albert Mohler om å fornekte Helvete

...Helvete kan fornektes, men det vil ikke forsvinne...
Les mer...

Fikk mer enn tusen brev fra mennesker som hadde omvendt seg etter radiotale i 1953

...jeg taler sikkert til mange i kveld som vet de er uomvendt. Du vet at om du stupte død ned på golvet i dette øyeblikk, så stupte du like i Helvete...
...
hvordan kan du som er uomvendt legge deg rolig og sove om kvelden. Du som ikke vet om du våkner i din seng om morgenen eller i Helvete?...
Les mer...

Kirken foreskrev bannlysing av personer som mente at demoner og ugudelige/vantro mennesker kun skulle lide straff i Helvete i en begrenset periode

...dersom noen sier eller mener at straffen til demoner og ugudelige/vantro mennesker bare er midlertidig, og at straffen en dag vil ta slutt, og at gjenopprettelse [apokatastasis] vil finne sted for demoner og ugudelige/vantro mennesker, la ham bli bannlyst...
Les mer...

Augustin om hvor lenge straffen i Helvete varer

...er det ikke dårskap å mene at ’evig straff’ betyr en ild som varer en lang tid, men på den andre siden å tro at ’evig liv’ er uten ende...
...
dersom begge er ’evige’, følger det nødvendigvis at enten må begge oppfattes som langvarige, men avgrenset, eller så er begge uendelige og uopphørlige...
Les mer...

John F. Walvoord om hvordan Helvete er

...de emosjonelle problemene med å møte en tilværelse med å brenne i all evighet, er utenfor menneskelig fatteevne, skriver Walvoord, men det er dette Bibelen lærer for de som ikke vil omvende seg og ta imot frelsen som er gjort klar for dem ved Jesu død på korset...
Les mer...

Billy Graham om hvem som havner i Helvete

...det er et fremtidig liv med Gud for dem som setter sin lit til Hans Sønn, Jesus Kristus. Det er også et fremtidig Helvete i atskillelse fra Gud hvor de ender som har fornektet Herren Jesus Kristus...
Les mer...

Billy Graham om synd og det evige helvete

...grunnen til at Gud hater synd er at den vil sende mennesker til et evig helvete hvis den ikke blir tilgitt av Gud, og vi må selv søke tilgivelse...
Les mer...

Kunnskap om Helvete fører til mindre synd

...hvis din kjærlighet ennå ikke er så sterk at den avholder deg fra å synde, så kan kanskje frykten for helvete gjøre det...
Les mer...

Kapittel 12 i boka "Ved Mesterens føtter" av Sadhu Sundar Singh

-Herre, hvor er Himmelen og Helvete, og hvordan er deres art?
Les mer...

Undervisning om evig fortapelse

Hva Bibelen sier om evig fortapelse, er tema for denne undervisningen.
Les mer...