M. Basilea Schlink om hva Gud kan lære oss gjennom sykdom

M. Basilea Schlink om hva

 Gud kan lære oss gjennom sykdom


M. Basilea Schlink skriver i boka Han gir den trette kraft. En bok for syke:

"Hva har sykdommen å lære deg om Gud?

Den vil lære deg å la være å bekymre deg. Den vil lære deg å overlate til Faderen i sin kjærlighet å finne ut hva som er best for deg i dag og i morgen.

Den lærer deg å være avhengig av Jesus, den eneste som kan hjelpe deg i din sykdom. Bare Han kan vende sykdommen.

Den vil lære deg den mektigste bønnen som finnes, og som gjelder mest i himmelen:

-Far, skje din vilje!

Den slipper deg ikke før du sier ja til korset, binder deg til det og aldri blir motløs, fordi du lærte å si ”Ja, Far!”.

Den vil lære deg virkelig tålmodighet, for de tålmodige holder ut inntil enden og skal engang motta kronen.

Den vil lære deg å bli saktmodig når du tynges av smerter, plager og besvær, så du kan bære dem uten protester og opprør.

Den vil lære deg ikke å kreve omsorg og kjærlighet – men å bli avhengig bare av Gud og seire over din ømfintlighet.

Den vil lære deg å tro selv når mennesker ikke kan hjelpe deg lenger, at Gud er ditt legemes Herre!

Den vil lære deg å synge i natten og midt i smerten takke Gud, for gjennom lidelsen skjenker Han oss herligheten.

Den vil lære deg ikke å tenke på deg selv, men bære andres byrder, vise dem kjærlighet og slik glemme din egen lidelse.

Den vil lære deg å takke for lidelsen, den bereder deg for herligheten og gir velsignelse og fryd uten ende.

Den vil lære deg å bære den frukt som Gud så ofte forgjeves leter etter hos sine barn, den frukt som bare skapes gjennom lidelse (Schlink, 1977, s. 33-35)."

 

Samvittighetsspeil

”Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet” 1. Joh. 1, 9.

Du skal vite at under sykdommen vil Gud tale med deg om ditt liv. Han vil gi deg anledning til å bekjenne dine synder, omvende deg og få forlatelse nå før det er for sent og du kommer under Hans dom og evige straff. Utnytt denne anledningen.

I den forbindelse kan følgende spørsmål hjelpe deg:

Hvordan levde jeg før Gud plasserte meg på sykesengen?

1.Levde jeg uten et personlig forhold til Gud, uten hver dag å ta tid til å møte Gud under bønn og bibellesning? Levde jeg med andre ord som en hedning, siden jeg dagen igjennom ikke gav Gud mer tid enn kanskje noen få minutter?

2.Har jeg ikke aktet på Guds bud? Har jeg syndet mot dem, kanskje til og med stadig overtrådt dem? I så fall står min synd mot Gud og mennesker anklagende mellom meg og Gud; Hans vrede er over meg også når jeg er syk og kanskje står ansikt til ansikt med døden.

Har jeg tatt det femte bud alvorlig? Lever jeg i uforsonlighet med noe menneske, spesielt i familien eller på arbeidsplassen? Er mitt hjerte fri for all bitterhet, uforsonlighet og vrede?

Har jeg holdt det sjuende og det åttende bud hellig? Eller har jeg tilvendt meg noe eller tatt noe fra andre? Kanskje hans ære ved at jeg har snakket ondt om ham, baktalt ham eller stilt ham i et dårlig lys?

Har jeg fulgt det sjette bud og aldri i tankene oppsøkt eller skjenket kjærlighet til noen av det annet kjønn utenom min ektefelle? Eller har jeg gitt etter for selv det minste begjær og derved begått ekteskapsbrudd?

3.Hvem har vært min Gud? Hvem har jeg stått til tjeneste for og gitt min kjærlighet, min interesse og min beste tid? Hvem var jeg ivrig etter å ofre noe for? Var det mennesker, familie, yrke, eiendom eller noe annet? Var dette altså min avgud, drev jeg avgudsdyrkelse med dette og fortørnet Gud? Han er min Skaper og Frelser og har krav på min kjærlighet.

4.Hva slags sæd har jeg sådd gjennom livet? Har det vært tillit og kjærlighet til Gud, lydighet mot Ham og Hans bud – kjærlighet og barmhjertighet mot alle mennesker, tilgivelse, godhet, gavmildhet og glede? Da skal jeg høste kjærlighet og barmhjertighet.

Har jeg sådd hat, vrede, ubarmhjertighet og strid, misunnelse og gjerrighet? Da skal jeg også høste vrede og ubarmhjertighet når jeg står for Guds dom.

5.Er all skyld i mitt liv blitt sonet? Det vil si: Har jeg skriftet min synd for en sjelesørger og fått Jesu forlatelse? Har jeg ydmykt bekjent for de mennesker jeg har syndet mot, også så langt det stod i min makt, gjort det godt igjen?

”Den som har lidd i kjødet, er ferdig med synden” (1. Pet. 4, 1).

Altså gir legemlige smerter deg mulighet til å ”lide bort” synder og bli et helliggjort menneske. Utnytt denne muligheten! (Schlink, 1977, s

39-43).”


Kilde: Schlink, M. Basilea. (1977). Han gir den trette kraft. En bok for syke. Darmstadt-Eberstadt: Det Evangeliske Mariasøsterfellesskap (i kommisjon hos Luther Forlag A/S).