Einar Lyngar om å folde hendene

...når vi folder hendene, holder de en liten, stille preken for oss før vi begynner å be til Gud. Hør hva de sier til deg...
Les mer...

Jesus-bønnen ble det viktigste i kvinnens liv

...en gammel kone som var pilegrim, lærte meg at jeg alltid skulle si Jesus-bønnen uten opphør, hvor jeg enn ble ført, og hun sa at ingen ulykke ville skje meg på veien hvis jeg gjorde det. Jeg beviste sannheten i dette...
Les mer...

Simeon (390-459) fastet i 40 dager i 28 år etter hverandre

...alene ute i det åpne fjellandskapet opplevde han en rekke religiøse åpenbaringer og visjoner...
...
mens de andre fastet hver tredje dag spiste Simeon bare én gang i uka...
...
han benyttet prostrasjon i sin bønn, det vil si knefall med panna helt ned mot underlaget. Ifølge vitaene skal han ha lært dette av en engel...
...
han hadde en særlig omsorg for de fattige, og ivaretok spesielt deres interesser og behov. Med sin selvstendige posisjon og sine radikale uttrykksformer kunne stylitten også provosere sin samtid og dens politiske og kirkelige autoriteter. Stylitten representerte en form for karismatisk autoritet som sto opp mot den institusjonalisterte...
...
i vedvarende bønn med utstrakte armer utgjorde Simeon et kors...
Les mer...

Skilte seg for å leve som eneboer - Theoleptos av Filadelfia (1250-1321/26)

...når solen går ned, kommer natten; når Kristus forlater sjelen, da blir den omsluttet av lidenskapenes mørke, og tankenes rovdyr begynner å rive i den...
...
når du lar din forstand på dette vis være opptatt med bønnen, vil du til slutt verdiges den uavlatelige ihukommelse av Gud og få stige inn i sinnets skjulte skattkammer, i hemmelighetsfulle syner vil du få skue den usynlige og alene vil du i ensomhet få tjene den ene Gud i utgydelse av en kjærlighet som kun du fatter...
Les mer...

Det begynte først å regne etter villgeitenes vedvarende "rop" til Gud

...fra Sinai er det fortalt om en villgeitflokk som under den verste sommertørken i august trakk opp på det høyeste fjellet. Her satte de i med å mekre mens de så opp mot himmelen. De holdt på helt til regnet kom. Men det regnet bare på fjellet der geitene sto...
Les mer...

Johannes Casianus (~350-435) om hensikten og målet med askesen

...bonden utholder jo både hete og kulde mens han pløyer og luker jorden, for han har en hensikt: nemlig å rense den for alt som ikke skal være der, og gjøre den mest mulig fruktbar...
...for å oppnå denne renhet, må vi gjøre alt som trengs og virkelig etterlengte det: om det så er å vandre ut i ørkenen, overholde faster og våke om nettene, arbeide tungt og leve i legemlig fattigdom, bruke tid på lesing og øve oss i dyd. Alt for å befri vårt hjerte fra de fordervelige lidelser og laster og bevare det slik. Faste, nattevåk, ensomhet, studier i Skriften er nødvendige for å nå hensikten som er det rene hjerte, og disse anstrengelser må ikke få overskygge denne hoveddyd...
Les mer...

Om kildene til syndfrihet

...da abba Arsenius hadde trukket seg tilbake i ødemarka skal han ha hørt en stemme som sa: ”Arsenius – flykt, vær stille og be uavlatelig! Dette er kildene til syndfrihet.”

...enkelte kan virke som de er stille. Men hvis de i sitt hjerte fordømmer andre, babler de i virkeligheten hele tida. Andre kan snakke fra morgen til kveld, og likevel være stille i sitt hjerte. Men slike personer sier ikke noe som er ufordelaktig om andre...

Les mer...

-Herre Jesus Kristus, Guds Sønn, forbarm Deg over meg en synder

...ikke uvanlig at Jesus-bønnen bes kontinuerlig. En følger dermed opp apostelens oppfordring om å be uavlatelig (1 Tess 5, 17). Ofte kan en se hvordan leppene beveger seg i takt med ordene som en lavt eller inni seg gjentar og gjentar. Det skjer også at den bedende puster i takt med rytmen i bønnen. Under første del av bønnen, bekjennelsen, puster den bedende inn, og under annen del av bønnen, ropet om hjelp, puster den bedende ut...
Les mer...

Overfallsmennene ble slått ned da de angrep Louise Thorsdahl

...da jeg kom til Strømsbø bedehus, får jeg en skarp innskytelse: ”Be at Gud vil bevare deg her!” Jeg adlød med en gang. Jeg skjønte at nå ville jeg komme ut for noe. Men tro ikke at jeg behøvde å være redd, for intet ville ha kunnet røre meg etter dette...
Les mer...

Louise Thorsdahl om at Djevelen gjør hva han kan for å hindre bønn

...en gang jeg var i bønn for en ufrelst, da møtte Djevelen opp idet jeg hørte tydelig at han sa:

-Hvis du ber så for denne, skal jeg sette han opp imot deg.

Jeg stusset litt, men fortsatte å be, for jeg tenkte: "Dette gjelder det evige."

Djevelen greide å sette vedkommende opp i mot meg, men han klarte ikke å hindre bønnhørelsen...

Les mer...

Bernhard av Clairvaux sin teori om mystikkens fromhet (1100-tallet)

...i det tredje stadium kommer mystikken klart fram. Det er når sjelen gjennom kontemplasjon løftes opp til å se (skue) og oppleve Gud. Da er brudgommen Kristus selv til stede, bruden kysser hans munn og glemmer i lykksalighetens rus alt annet. Sjelen fylles av Gud liksom luften av solstrålene, liksom jernet blir oppvarmet til å gløde, og liksom en dråpe vann blir forvandlet i et kar med vin. Dette er en forsmak på i all evighet å skulle se (skue) Gud...
Les mer...

Gregor av Nyssa  (300-tallet) - den kristne mystikks far

...den kristne kan på grunn av nåden få kjennskap til Gud og se (skue) Gud i sjelens rene speil. Han forutsatte en renselse av sjelen og at Gud da tar bolig der slik at mennesket gjennom kontemplasjon kan oppleve Gud...
Les mer...

Brynjar Haraldsø om den kristne mystikken

...en fromhetsretning hvor mennesket søker å oppnå fellesskap med Gud ved å fordype seg i sitt eget indre. Mystikken må ut fra sin egenart bli preget av inderlighet, engasjement av følelseslivet og opplevelser. Under meditasjon opplever mystikeren fellesskapet med Gud. En følge av mystikken kan være et svært individualisert fromhetsliv der nådemidler, sakramenter og fellesskapet i kirkens gudstjeneste får ingen eller liten betydning, fordi gudsforholdet holdes oppe ved fordypningen i ens egen person...
Les mer...

Hadde Wesleys forbønn sammenheng med at sønnen John kom til tro?

...jeg kommer aldri til å glemme en periode på to uker i India for mange år siden da jeg følte en stadig bønnebyrde for sønnen vår. Det nådde klimaks en søndag ettermiddag da jeg var alene i huset. Jeg var så opptatt i bønn for ham at det var som om jeg var hevet over tid og sted...
...
nøyaktig på den tiden jeg var i bønn i Allahabad, India, knelte John i mørket i USA og gav hjertet sitt til Herren...
Les mer...

Faste foredler sjelen

...om sjelen nektes mat og drikke, blir den foredlet...
Les mer...

Martin Luther om viktigheten av bønn

...hvis jeg skulle neglisjere bønnen, om det så bare var en eneste dag, ville jeg miste mye av troens brann...
Les mer...

Undervisning om bønn

Hva Bibelen sier om bønn, er tema for denne undervisningen.
Les mer...